یاس دانلود | دانلود نرم افزار و بازی

امام صادق (ع): بر روی درب بهشت این گونه نوشته شده است: قرض دادن هیجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.
چیزی پیدا نشد